Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

 1. Các thông tin liên quan đến việc ghi danh của tôi có bị tiết lộ hay bán đi không?
 2. Tôi có thể ghi danh qua nhiều địa chỉ e-mail không?
 3. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu e-mail?
 4. Các thơ từ này có thay thế các điện thoại, thơ gởi về nhà, và các liên lạc cá nhân từ trường của con tôi không?
 5. Làm cách nào để tôi điều chỉnh các chi tiết trong hồ sơ MCPS QuickNotes của tôi?
 6. Tôi phải làm cách nào để ngưng việc ghi danh?
 7. Tôi phải làm gì nếu tôi đổi địa chỉ e-mail?
 8. Nếu hệ thống điện thư không nhận được địa chỉ e-mail của tôi và tôi không vào được hồ sơ ghi danh của tôi thì sao?
 9. Tại sao tôi không nhận các thơ đúng thời hạn?
 10. Tôi có thể dùng dịch vụ này không nếu tôi dùng spam blocking?
 11. Tại sao QuickNotes có những chữ sai? Tại sao tôi không đọc được QuickNotes bằng tiếng Trung hoa, Pháp, Triều tiên, Tây Ban Nha, hay Việt Nam?
 12. Tôi nhận rất nhiều SPAM. Việc ghi danh có làm việc này tệ hơn không?
 1. Các thông tin liên quan đến việc ghi danh của tôi có bị tiết lộ hay bán đi không?

  Không. Các thông tin của qúi vị sẽ chỉ được dùng để gởi đến quí vị những gì qúi vị yêu cầu. Các chi tiết về người ghi danh sẽ không được dùng cho bất cứ mục đích nào khác trong nội bộ MCPS, tiết lộ hay bán cho các cơ quan khác.

  trở lại phía trên

 2. Tôi có thể ghi danh qua nhiều địa chỉ e-mail không?

  Nếu qúi vị muốn nhận thông tin tại nhiều hơn một địa chỉ, thí dụ, tại sở làm và bản thơ cá nhân, quý vị phải ghi danh nhiều hơn một lần trong hệ thống.

  trở lại phía trên

 3. Tôi sẽ nhận được bao nhiêu e-mail?

  Tùy thuộc vào sự lựa chọn khi quý vị ghi danh. MCPS sẽ cung cấp bản tin QuickNotes hàng tháng cũng như các thông tin khẩn cấp, cùng với những thông tin định kỳ về các vấn đề do quý vị lựa chọn. Trừ vài thông báo được gởi cho tất cả mọi người ghi danh với MCPS QuickNotes, qúi vị sẽ chỉ nhận các thư về các vấn đề qúi vị đã chọn khi ghi danh.

  Nếu qúi vị thấy mình nhận qúa nhiều thơ từ, qúi vị có thể xem hồ sơ ghi danh của mình bất cứ lúc nào và thay đổi sự lựa chọn của quý vị.

  trở lại phía trên

 4. Các thơ từ này có thay thế các điện thoại, thơ gởi về nhà, và các liên lạc cá nhân từ trường của con tôi không?

  Không. MCPS QuickNotes sẽ không được dùng để thay thế việc liên lạc với qúi vị về việc học của con em.

  trở lại phía trên

 5. Làm cách nào để tôi điều chỉnh các chi tiết trong hồ sơ ghi danh MCPS QuickNotes của tôi?

  Qúi vị có thể thay đổi các chi tiết trong hồ sơ mình bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào đường dẫn ở cuối trang của bất cứ e-mail nào nhận được qua dịch vụ MCPS QuickNotes. Đường dẫn sẽ đưa qúi vị đến trang “Cập Nhật Chi Tiết Đăng Ký của Quý Vị”, nơi để quý vị có thể thay đổi và thông tin quý vị muốn nhận. Thay đổi những lựa chọn của quý vị và bấm vào “Cập Nhật” Quý vị cũng có thay đổi địa chỉ e-mail ở trang này.

  trở lại phía trên

 6. Tôi phải làm cách nào để ngưng ghi danh?

  Trong mỗi thơ qúi vị nhận được từ dịch vụ MCPS QuickNotes sẽ có đường dẫn đến trang “Cập Nhật Chi Tiết Đăng Ký của Quý Vị”, nơi quý vị có thể thay đổi những chi tiết đăng ký của quý vị, gồm việc ngưng ghi danh để nhận những tin vắn QuickNotes. Để ngưng việc ghi danh, xin ghi vào phần cuối trang và bấm vào “cập nhật”.

  trở lại phía trên

 7. Tôi phải làm gì nếu tôi đổi địa chỉ e-mail?

  Nếu qúi vị quyết định đổi địa chỉ e-mail, hãy bấm vào trang nối “Cập Nhật Chi Tiết Đăng Ký của Quý Vị” ở cuối e-mail trước, do dịch vụ MCPS QuickNotes gởi. Quý vị sẽ đến trang “Cập Nhật Chi Tiết Đăng Ký của Quý Vị”, nơi quý vị có thể làm những thay đổi theo ý muốn. Nên nhớ bấm vào “cập nhật” ở cuối trang.

  trở lại phía trên

 8. Nếu hệ thống điện thư không nhận được địa chỉ e-mail của tôi và tôi không vào được hồ sơ của tôi thì sao?

  Nếu hệ thống điện thư không nhận được địa chỉ e-mail của qúi vị, thì quý vị nên dùng một địa chỉ e-mail khác. Qúi vị nhớ dùng địa chỉ e-mail quý vị đã ghi để nhận các thơ QuickNotes.

  trở lại phía trên

 9. Tại sao tôi không nhận các thơ đúng thời hạn?

  Việc nhận thơ chậm trễ có thể được báo cho Internet service provider, cơ quan dic̣h vụ Internet của qúi vị (ISP). MCPS bảo đảm việc phân phối nhanh chóng các thơ QuickNotes đến các cơ quan cung cấp dịch vụ e-mail, nhưng không kiểm soát được thời gian cơ quan của qúi vị phânphát thơ đến hộp thơ qúi vị. Quý vị có thể kiểm với cơ quan cung cấp internet để xem nếu mcpsquicknotes@mcpsmd.org có trong danh sách cho phép nhận thơ của quý vị.

  Ngoài ra, bản QuickNotes mới nhất có trên trang mạng hằng tháng tại www.mcpsquicknotes.org

  trở lại phía trên

 10. Tôi có thể dùng dịch vụ này không nếu tôi dùng spam blocking?

  Thơ gởi từ dịch vụ này không là spam, nhưng nếu qúi vị dùng loại filtering hay spam blocking để kiểm soát thơ nhận được, quý vị có thể cần cho phép các thơ của mcpsquicknotes@mcpsmd.org. được thông qua. Cách tốt nhất để có thể nhận thơ nhanh chóng là điền thêm mcpsquicknotes@mcpsmd.org vào danh sách cho phép nhận thơ của qúi vị.

  trở lại phía trên

 11. Tại sao QuickNotes có những chữ sai? Tại sao tôi không đọc được QuickNotes bằng tiếng Trung hoa, Pháp, Triều tiên, Tây Ban Nha, hay Việt Nam?

  Bài viết và phần HTML của QuickNotes được ghi trong UTF-8. Để đọc đúng các chữ, qúi vị phải đổi qua UTF-8.

  • Để đổi UTF-8 cho e-mail qua trang mạng(ví dụ: Yahoomail, Gmail, Hotmail):

   Mở e-mail của QuickNotes, Chọn View -> (Character) Encoding -> UTF-8 từ toolbar của browser (e.g. Internet Explorer, Firefox). Nếu UTF-8 không có trong danh sách, xin tìm ở phần “more.”

  • Để chọn UTF-8 cho e-mail một người khách (ví dụ Outlook):

   Mở e-mail của QuickNotes, Chọn View -> (Character) Encoding -> UTF-8 từ toolbar. Nếu UTF-8 không có trong danh sách, xin tìm ở phần “more.”

  • Để chọn UTF-8 cho e-mail một người khách (ví dụ Outlook):

   Mở e-mail của QuickNotes, chọn Other Actions của phần actions của toolbar. xong chọn encoding, và chọn UTF-8.

  Sau khi chọn UTF-8, các chữ sẽ hiệ̉n thị đúng.

  trở lại phía trên

 12. Tôi nhận rất nhiều SPAM. Việc ghi danh có làm việc này tệ hơn không?

  Ghi danh cho MCPS QuickNotes sẽ không có ảnh hưởng đến số spam qúi vị nhận. Hệ thống này được dùng với mục đích duy nhất là gởi các thơ MCPS QuickNotes. Các thông tin của qúi vị sẽ chỉ được dùng để gởi đến quí vị những gì qúi vị yêu cầu. Các chi tiết về người ghi danh sẽ không được dùng cho bất cứ mục đích nào khác trong nội bộ MCPS, tiết lộ hay bán cho các cơ quan khác.

  trở lại phía trên